Regulamin katalogu:

UWAGA!
Ze względu na totalny wysyp śmieci, który nastąpił ostatnio - informujemy, że choć zapisy Regulaminu nie uległy zmianom, to od teraz bedą dużo surowiej egzekwowane.

Katalog pozostaje z gruntu darmowy - jeśli chcesz dodać dobrą stronę z sensownym (i nie zduplikowanym opisem) - pisz przez formularz kontaktu - otrzymasz tyle bezpłatnych kodów, ile tylko będzie potrzebne :)

Przypominamy, iż do katalogu nie przyjmujemy:
- opisów będących duplikatami
- opisów niestarannych, niegramatycznych, błędnych, przyszykownych tylko pod boty
- zaplecza
- stron niezgodnych z Regulaminem i wskazówkami zawartymi w Jak dodać?


Opisy o brzmieniu jakby przygotowywał je murzyński student będą odrzucane.

Przed dodaniem wpisu prosimy zapoznać się z Regulaminem a przede wszystkim treścią podstrony Jak dodać nową stronę?, gdzie opisane jest czego oczekujemy od opisu, jakie są jego parametry i jakie wpisy nie są akceptowane .

♣ Regulamin katalogu stron internetowych Elita:
1. Katalog Stron Internetowych Elita jest jednym z modułów Portalu Informacji Regionalnej zabki.biz.pl i jako taki nazywany jest w dalszej części regulaminu Katalogiem.
2. Właścicielem oraz administratorem Katalogu jest P.W. FAZA - Studio grafiki i reklamy z siedzibą w Ząbkach, zwane dalej Administratorem.
3. Użytkownikiem Katalogu jest każda firma, podmiot gospodarczy, organizacja, fundacja, stowarzyszenie, osoba fizyczna, prywatna itd., decydująca się na dodanie do Katalogu własnego wpisu osobiście lub poprzez firmę (osobę) działającą w jej imieniu.
4. Klientem Katalogu jest każda firma, podmiot gospodarczy, organizacja, fundacja, stowarzyszenie, osoba fizyczna, prywatna itd., która przegląda Katalog lub korzysta z dowolnej jego funkcjonalności.
5. Misją utworzenia Katalogu jest zgromadzenie w jednym ogólnodostępnym drogą elektroniczną miejscu informacji o uruchomionych przez Użytkowników stronach internetowych (witrynach, portalach, blogach itd) oraz ewentualnie o świadczonych przez Nich usługach, ofercie czy działaniach w zakresie podanym do publicznej wiadomości przez Użytkowników.
6. Dodanie przez Użytkownika wpisu do Katalogu jest dobrowolne. Użytkownik sam decyduje o zakresie i ilości podanych we wpisie informacji. Obowiązkowymi danymi są jedynie: adres zgłaszanej strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej służący do aktywacji konta oraz komunikacji z Administratorem.
7. Umieszczenie w Katalogu wpisu podstawowego lub podstawowego rozszerzonego jest bezpłatne i trwa przez czas nieokreślony.
8. Umieszczenie w Katalogu wpisu w wersji premiowanej na określony okres czasu jest dobrowolne i wiąże się z uiszczeniem ustalonych przez Administratora opłat, regulowanych z góry poprzez wpłatę na konto bankowe. Po zakończeniu okresu płatnej promocji wpis staje się podstawowym.
9. Widoczne w Katalogu kwoty opłat są wartościami brutto. Na kwotę wniesioną za płatne opcje wpisów może na żądanie zostać wystawiona faktura VAT, wysyłana do Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Katalogu.
10. Umieszczenie w Katalogu wpisu wiąże się z koniecznością utworzenia przez Użytkownika własnego konta i ustanowienia loginu, hasła oraz podania adresu czynnej poczty elektronicznej. Utworzenie konta umożliwia późniejsze logowanie się do Katalogu, edycję wpisu i dokonywanie w nim ewentualnych zmian.
11. Katalog jest moderowany. Każdy wpis lub jego zmiana przed publikacją na stronach Katalogu muszą zostać zatwierdzone przez Administratora. Minimalizuje to możliwość umieszczania w Katalogu wpisów niezgodnych z Regulaminem, niechcianej reklamy (spamu) oraz manipulowania wpisami.
12. Procedura zatwierdzenia wpisu bezpłatnego trwa standardowo maksymalnie do 21 dni. Wpisy z opcją płatną zatwierdzane są zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od momentu wpływu należności na konto Administratora.
13. Użytkownik zobowiązany jest podać we wpisie do katalogu informacje rzetelne, zgodne z prawdą oraz niniejszym Regulaminem i wytycznymi zawartymi na podstronie Jak dodać nową stronę?.
14. We wpisie zabronione jest umieszczanie informacji o usługach oraz odnośników do stron internetowych łamiących polskie prawo, a w szczególności prawa autorskie i pokrewne oraz prawa własności intelektualnej. Zabronione jest propagowanie w sposób bezpośredni lub pośredni treści rasistowskich, faszystowskich, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym.
15. Opis strony w Katalogu nie może zawierać jedynie ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.
16. W tytule i tresci wpisu w Katalogu nie mogą znajdować się: ciągi słów kluczowych, adresy e-mail, numery telefonów, adresy zamieszkania, adresy siedzib firm, znaki specjalne i symbole. Wyjątek stanowi adres url (bez http://), np. w postaci: nazwafirmy.pl, o ile właśnie pod taką nazwą funkcjonuje firma. Tytuł wpisu nie może rozpoczynać się od liczb i powtórzeń takich jak "aaa".
17. Katalog ma zaimplementowane moduły, służące do umieszczania treści reklamowych w postaci banerów, buttonów, linków, reklam opisowych itd. Administrator i Użytkownik mogą zawrzeć dodatkową umowę o płatną usługę umieszczenia w modułach ofert oraz informacji promocyjnych i reklamowych Użytkownika. Kalkulacja kosztów z tym związanych określana jest indywidualnie przez Administratora po ustaleniach dotyczących sposobu, czasu i formy umieszczenia reklam.
18. Administrator dołoży starań, aby Katalog był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste lub domniemane szkody wynikłe z powodu umyślnego lub nieumyślnego działania osób trzecich, przestępców internetowych oraz sytuacji nieprzewidywalnych, takich jak: awaria systemów informatycznych, łączy internetowych, wypadki losowe, klęski żywiołowe itp.
19. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Katalogu lub poszczególnych jego części i funkcjonalności bez uprzedzenia, wynikającego z trybu prac modernizacyjnych, konserwacyjnych, archiwizacji bądź rozbudowy.
20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia na stałe funkcjonalności Katalogu z przyczyn od niego niezależnych, bądź też do rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności i opcje.
21. Dodanie wpisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na przechowywanie przez Administratora podanych we wpisie informacji oraz ich publiczne udostępnienie w Katalogu tak, by każdy zainteresowany miał do nich dostęp bez ograniczeń.
22. Użytkownik dokonując wpisu czyni to na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się samodzielnie do pokrywania wszelkich kosztów i zobowiązań wobec osób/stron/podmiotów trzecich, a wynikających z:
- nierzetelnej lub nieprawdziwej informacji zawartej we wpisie
- błędów i wad (w tym również prawnych) informacji, grafik, treści, usług i towarów przedstawionych potencjalnemu Klientowi we wpisie lub wynikających z niego.
23. Administrator ma prawo bez uzasadniania odmówić opublikowania w Katalogu dowolnego wpisu. Decyzja Administratora jest w tym względzie ostateczna. W przypadku wpisów z opcją płatną wiąże się to ze zwrotem Użytkownikowi wpłaconej przez Niego za wykonanie usługi należności.
24. Administrator ma prawo usunąć działający wpis i zablokować konto Użytkownika w trybie natychmiastowym w chwili stwierdzenia łamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz zaleceń zawartych w dokumencie Jak dodać nową stronę?. W takim przypadku wniesione przez Użytkownika opłaty nie zostają zwrócone.
25. Administrator ma prawo użycia udostępnionego mu przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej do przesyłania informacji dotyczących działania Katalogu, faktur elektronicznych oraz informacji handlowej.
26. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie opublikowania na stronach Katalogu.
27. Użytkownik dodając do Katalogu Elita swój wpis oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem w całości oraz akceptuje go bez zastrzeżeń.

♣ Polityka prywatności:
1. Przyjmuje się, że Użytkownik jest właścicielem strony (witryny) internetowej zgłaszanej do Katalogu Elita lub też jego oficjalnym przedstawicielem i jako taki ma prawo do rezygnacji z prezentacji w Katalogu wpisu dotyczącego danej strony. Rezygnację można zgłosić poprzez formularz Kontakt lub usunąć stronę samodzielnie poprzez panel administracyjny.
2. Adresy e-mail Użytkowników przekazane dobrowolnie Administratorowi w procesie rejestracji konta, przetwarzane są jedynie w celu zapewnienia poprawnego i zgodnego z Regulaminem działania Katalogu Stron Internetowych Elita oraz w marketingu bezpośrednim produktów lub usług przeprowadzanym przez FAZA Studio. Nie są one w żaden sposób przekazywane lub udostępniane osobom/stronom trzecim.
Użytkownik może zażądać usunięcia wspomnianego adresu e-mail przez Administratora, wiąże się to jednak z usunięciem konta założonego przez Użytkownika.
3. Administrator nie posiada, nie gromadzi i nie udostępnia żadnych innych danych osobowych Użytkownika ponad te, które podane zostały przez Niego dobrowolnie w czasie dokonywania wpisu do Katalogu i do publicznej wiadomości w jego treści.
4. Niektóre użyteczności Katalogu (np. wyświetlanie reklam Google) wymagają do poprawnego działania użycia plików cookie lub podobnych.
Tekstowe pliki cookie generowane przez Google i jego partnerów nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w zainstalowanym oprogramowaniu. W przypadku braku zgody na korzystanie z cookie, można wyłączyć ich obsługę w opcjach przeglądarki internetowej. Trzeba jednak liczyć się wtedy z możliwością utracenia dostępu do niektórych użyteczności oferowanych przez Katalog.

♣ Płatności:
Płatności online na stronie realizuje bezpieczny system płatności internetowych PayPal♣ Copyright:
Zawartość merytoryczna, teksty, układ graficzny i umieszczone na tej stronie elementy graficzne są własnością FAZA Studio i jako taka podlegają ochronie prawnej.
Znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe oraz logotypy umieszczone na stronach Katalogu Elita przez Administratora są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Wszelkie wykorzystanie Katalogu w całości i fragmentach, powielanie dowolną techniką, dekompilacja kodu skryptu, przechowywanie lub udostępnianie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia jest zabronione.
Wyjątek stanowi prawo umieszczenia odsyłaczy (tzw. linków) prowadzących do Katalogu Elita na innych stronach internetowych z zastrzeżeniem, że użycie odsyłacza nie może powodować wyświetlenia stron Katalogu w ramkach (frames), będących częścią innych stron internetowych.